La normativa espanyola a data d’avui contempla diverses formules per poder reagrupar a una sèrie de familiars de l’estranger resident a Espanya que es trobi en situació regular, sempre que compleix una sèrie de requisits.

Quins requisits ha de complir el reagrupat?

– No trobar-se en situació irregular dins del territori Español ni tenir prohibida l’entrada a Espanya.
– Mancar d’antecedents penals a Espanya i als seus països de residència per delictes existents al territori Español.
– Tenir assistència sanitària coberta per la Seguretat Social, o comptar amb un segur privat de malaltia.
– No patir cap de les malalties que puguin tenir repercussions de salut pública.

I el Reagrupant?

– Haver residit a Espanya durant almenys 1 any i tenir una autorització per residir, almenys, 1 any més.
– Tenir suficients mitjans econòmics per atendre les necessitats de la família.
– Disposar d’un habitatge adequat.

A quin familiars es pot reagrupar?

– Al cònjuge, sempre que no estiguin separats ni de fet ni de dret.
– A la parella de fet, quan aquesta unió estigui inscrita en un registre públic, o s’acrediti per qualsevol mitjà admès en dret la vigència de la relació constituïda amb caràcter previ a l’inici de la residència del reagrupant a Espanya.
– Als Fills del reagrupant i del cònjuge o parella de fet (inclosos els adoptats) menors de 18 anys, o discapacitats que no siguin objectivament capaços de proveir les seves necessitats a causa del seu estat de salut. Cal assenyalar que si el fill és de només un d’ells aquest ha de tenir assignada en solitari la pàtria potestat o custòdia.
-Ascendent de primer grau del reagrupant o del seu cònjuge o parella de fet, sempre que estiguin al seu càrrec, siguin majors de 65 anys i existeixin raons que justifiquin la necessitat d’autoritzar la residència. Excepcionalment es podran reagrupar menors de 65 anys si existeixen causes o raons de caràcter humanitari que ho justifiquin.

Si es compleix amb cadascun dels requisits que anteriorment s’ha fet referència i es reuneix la documentació acreditativa del compliment dels requisits, la sol·licitud ha de ser presentada pel reagrupant en l’Oficina d’estrangeria de la província en la qual resideixi. L’Administració competent disposarà d’un termini màxim de 45 dies per resoldre.
En cas de concessió, el familiar reagrupat disposarà de dos mesos a explicar des de la notificació, per acudir personalment a l’Oficina consular o missió diplomàtica en la demarcació de la qual resideixi i sol·licitar el visat per entrar a Espanya.

En conclusió, la reagrupació familiar es podrà sol·licitar sempre que es compleixin els requisits que emparen a la mateixa, les persones a reagrupar siguin les que assenyala la normativa aplicable, i pugui acreditar documentalment el compliment de les condicions legalment exigibles, especialment, l’existència del vincle familiar, que el reagrupat manca d’antecedents penals i que el reagrupant té mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats del reagrupat.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.