Com comunament és sabut la comissió d’un delicte comporta que el responsable del mateix hagi de complir amb la pena que legalment se li imposi, i si escau, reparar els danys i perjudicis causats a la víctima, ja siguin físics, materials o psicològics, la qual cosa en la praxi es coneix com la “responsabilitat civil…

Quan signem un contracte d’arrendament d’habitatge o de local esperem que durant la vigència del mateix l’arrendatari compleixi puntualment amb les seves obligacions, és a dir, que pagui cada mes la renda, així com la resta de quantitats pactades, com són per exemple els subministraments. No obstant això, en certes ocasions ens podem trobar amb…