Com ja vam avançar en articles anteriors la normativa espanyola preveu una gran varietat de vies per obtenir la residència legal i permís de treball per a ciutadans estrangers. Malgratl’anterior, els anys d’experiència en aquesta branca del dret ens permet afirmar que l’autorització de residència per circumstàncies excepcionals és la més utilitzada i la que ofereix més possibilitats d’èxit.

L’autorització de residència per circumstàncies excepcionals engloba tres supòsits: arrelament laboral, familiar i social, per la qual cosa el sol•licitant haurà de valorar quina opció s’adequa més a la seva situació personal. Les tres opcions guarden moltes similituds entre si i requereixen el compliment dels mateixos requisits, excepte alguns específics. En el següent article únicament farem referència a l’autorització per arrelament social, per ser per antonomàsia la via més utilitzada.

És molt recomanable que sol•liciti l’assessorament d’un advocat especialista en estrangeria, doncs acreditar el compliment de determinats requisits i reunir tota la documentació implica una certa complexitat. Sense perjudici d’això, en el següent article tractarem d’explicar de forma clara i concisa aquells aspectes més essencials d’aquest tipus de permís i donar resposta a aquelles preguntes que més ens han plantejat els nostres clients.

Quins requisits ha de complir?

· No ser ciutadà de la Unió Europea,

· Mancar d’antecedents penals a Espanya i als països de residència anteriors (últims cinc anys),

· No tenir prohibida l’entrada a Espanya,

· Haver residit a Espanya, amb caràcter continuat, un mínim de tres anys.

· Acreditar l’arrelament:

  • O bé tenint vincles familiars amb estrangers residents a Espanya o amb espanyols,
  • O bé acreditar la integració social en la Comunitat Autònoma, sol•licitant un informe d’arrelament davant l’organisme competent.

· Acreditar els mitjans econòmics:

  • O bé disposar d’un contracte de treball per un període no inferior a un any,
  • O bé acreditar que es compta amb mitjans econòmics propis per subsistir sense realitzar activitat laboral alguna.

Quina documentació s’ha de presentar?

· Model oficial de sol•licitud (EX10),

· Còpia completa del passaport,

· Documentació acreditativa de la permanència a Espanya. S’admet qualsevol classe de document.En la pràctica el més usual és presentar:

  •  Certificat històric d’empadronament,
  • Contracte de lloguer o escriptura de compravenda,
  • Factures de consum,
  • Documentació mèdica.

· Certificat d’antecedents penals.

· Documentació acreditativa dels vincles familiars amb residents estrangers o espanyols o bé l’informe d’inserció social.

· Documentació acreditativa dels mitjans de vida

-Si es realitza activitat laboral per compte d’altre:

· Contracte de treball,
· Acreditació de solvència de l’empresa,

-Si no es realitza activitat laboral alguna:

·Extractes de comptes bancaris,
·Certificat de saldo mitjà (últims sis mesos)
·Certificat de saldo anual.

Pot presentar documents estrangers?

La resposta és afirmativa. Podrà presentar tots aquells documents que cregui convenient per acreditar la seva situació, malgrat l’anterior, cal tenir en compte que tot document expedit en un país estranger haurà d’estar degudament legalitzat i postil•lat. Així mateix, si el document en qüestió es troba en llengua estrangera, haurà de presentar una traducció jurada.

És important destacar que els documents expedits per autoritats estrangeres que formin part del Conveni de la Hayaúnicament hauran d’estar postil•lats i no serà necessària la seva legalització.

On es presenta la sol•licitud?

La sol•licitud haurà de presentar-se davant l’oficina d’estrangeria de la província en la qual resideixi. Una vegada presentada la documentació, l’Administració té un termini de tres mesos per tramitar i resoldre la seva sol•licitud.

Quina durada té l’autorització?

L’autorització de residència per circumstàncies excepcionals per arrelament social té una durada d’un any, la qual és susceptible de renovació per períodes anuals, havent de presentar la sol•licitud de renovació dins dels 60 dies anteriors a la seva caducitat.

Malgrat l’anterior, pot ser que la seva situació a Espanya hagi variat per qualsevol circumstància, per la qual cosa potser sigui més convenient sol•licitar una autorització de residència diferent i que li ofereixi més avantatges.

La resolució és positiva. Ha de fer algun altre tràmit?

Al moment en el qual li concedeixin l’autorització de residència, disposarà d’un termini d’un mes per sol•licitar la Targeta d’Identitat d’Estranger, també coneguda com TIE (no confondre amb el NIE) davant l’oficina d’estrangeria o la Comissaria de Policia.

En resum, és summament important cerciorar-se del compliment dels requisits i poder acreditar documentalment cadascun dels elements exigits, per la qual cosa és molt recomanable que sol•liciti l’ajuda d’un professional i estudiï particularment el seu cas, ja que cada supòsit és diferent i únic. L’equip de COLORADO& DE ROA li prestarà l’assessorament que necessita, oferint-li les diferents vies que més s’adapten a la seva situació i li ajudarà a reunir la documentació necessària així com presentar-la davant l’organisme competent.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.