Amb l’entrada en vigor de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, es va intentar promoure la creació de noves empreses i l’arribada d’inversions estrangeres. Amb la finalitat d’incentivar aquest tipus d’inversions es va facilitar als ciutadans estrangers la possibilitat de sol•licitar un visat o una autorització…

Com ja vam avançar en articles anteriors la normativa espanyola preveu una gran varietat de vies per obtenir la residència legal i permís de treball per a ciutadans estrangers. Malgratl’anterior, els anys d’experiència en aquesta branca del dret ens permet afirmar que l’autorització de residència per circumstàncies excepcionals és la més utilitzada i la que…

El dret d’estrangeria es presenta com una de les branques del dret més complexes, com a conseqüència de la gran varietat de permisos existents, així com la multitud de requisits que han de complir-se. En el següent article, ens centrarem en una de les vies més utilitzades per a l’obtenció d’un permís d’estada a Espanya,…

La normativa espanyola a data d’avui contempla diverses formules per poder reagrupar a una sèrie de familiars de l’estranger resident a Espanya que es trobi en situació regular, sempre que compleix una sèrie de requisits.