Els estrangers que desitgin invertir a Espanya poden tenir la possibilitat d’obtenir un permís de residència per a inversors (també anomenat Golden Visa), sempre i quan es realitzin determinades inversions i es reuneixin tots els requisits establerts en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Quines són…

L’entrada en vigor de la Llei 16/2022, de 5 de setembre de reforma del text refós de la Llei Concursal ha suposat una nova reforma a la Llei Concursal que afecta directament els procediments de segona oportunitat, tal com ja apuntàvem en anteriors articles. L’obtenció de l’exoneració del passiu insatisfet (EPI), això és, l’obtenció del…

La Llei de Segona Oportunitat permet a les persones que desitgin acollir-se a ella, i compleixin determinats requisits, cancel•lar els seus deutes i millorar la seva situació econòmica. La llei va entrar en vigor l’any 2015 i, des de llavors, són molts ja els que s’han vist afavorits per la mateixa i han pogut deixar…

L’excepcionalitat en la qual ens trobem a conseqüència de la crisi sanitària produïda per la pandèmia COVID-19, coneguda més popularment com Corona virus, està afectant, sense cap dubte, a les relacions contractuals vigents i implicarà que les parts contractants hagin d’adaptar-se a aquesta situació sobrevinguda. En aquest article tractarem el coronavirus i la seva incidència…

Per què els bancs han de tornar els diners de les clàusules sòl? El 21 gener 2017 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 1/2017 , de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra , amb el qual el govern, arran de la coneguda Sentència del…

La normativa mercantil preveu diverses tipològies de societat mercantil. No obstant l’anterior, la Societat de Responsabilitat Limitada i la Societat Anònima es presenten per antonomàsia com les més conegudes i utilitzades en la pràctica.

El text refós de la Llei de Societats de Capital regula les figures jurídiques de la separació i exclusió del soci, ambdues amb una mateixa finalitat: la desvinculació i trencament de tot nexe existent entre el soci i la societat.

Una de les novetats legislatives d’aquest any 2015, que aviat deixarem enrere, ha estat la denominada “Llei de segona oportunitat”, que va entrar en vigor el passat mes de juliol i que pretén donar opcions a petits empresaris i particulars que van fracassar en els seus negocis per poder “netejar” els seus deutes “tornar a…

Vull crear la meva pròpia empresa amb un o diversos socis Què he de fer? Davant la situació soferta durant els últims anys a Espanya per la crisi econòmica que venim arrossegant des de fa diversos anys moltíssimes persones han optat per arriscar i apostar per un projecte personal propi mitjançant la creació de la…

A hores d’ara, la gran majoria dels ciutadans coneixen o han sentit parlar de les anomenades “clàusules sòl”. Es tracta de clàusules incloses en alguns préstecs hipotecaris a interès variable, que en general imposen un límit mínim i un màxim d’interès, de manera que es limita la variació d’interessos del préstec i, per tant, també…