A hores d’ara, la gran majoria dels ciutadans coneixen o han sentit parlar de les anomenades “clàusules sòl”.

Es tracta de clàusules incloses en alguns préstecs hipotecaris a interès variable, que en general imposen un límit mínim i un màxim d’interès, de manera que es limita la variació d’interessos del préstec i, per tant, també la variació de la quota .

Per exemple, si tenim una hipoteca a EURIBOR més diferencial de 0,75 punts, amb una clàusula que fixa un sòl del 3% i un sostre del 12%, resulta que, independentment del valor que assoleixi l’EURIBOR, l’hipotecat mai pagarà un interès inferior al 3%. Si no hi ha aquesta clàusula, si, per exemple, l’EURIBOR se situés en l’1% l’hipotecat pagaria un interès del 1,75%, considerablement inferior.

QUIN ÉS EL PROBLEMA LEGAL DE LA INCLUSIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL EN LES HIPOTEQUES?

Durant els anys en què l’Euribor, que és l’índex més utilitzat en les hipoteques, es va mantenir alt, pràcticament cap hipotecat de veure afectat per la clàusula sòl de la hipoteca i, segurament, ni era conscient que existia en seu préstec hipotecari.

Quan els tipus d’interès van començar a baixar, molta gent es va adonar que la quota de la seva hipoteca no feia el mateix, tot i que havien contractat un préstec a interès variable. En molts casos, els hipotecats no coneixien que existia aquesta limitació en la seva hipoteca i precisament d’aquí parteix el problema.

Les clàusules sòl no són de per si il·legals, però, no obstant això, durant els últims anys s’han vingut tramitant gran quantitat de procediments judicials en què es reclamava la nul·litat de les mateixes i, per tant, la seva retirada i la devolució al hipotecat de les quantitats cobrades de més per la seva aplicació. És a dir, el banc ha de retornar al client els interessos cobrats de més des de la contractació del préstec.

La qüestió és que aquest tipus de clàusules han estat declarades nul·les per molts jutjats pels següents motius:

  • Perquè el banc no va explicar als seus clients que s’incloïa aquest tipus de clàusula en la seva hipoteca.
  • Perquè el banc, en el moment en què es va signar el préstec hipotecari, no va complir amb una sèrie de garanties que la llei preveu per als consumidors, com que hi hagi una oferta vinculant prèvia amb totes les condicions del préstec, inclosa la clàusula sòl.
  • Perquè la clàusula sòl és abusiva, en el sentit que únicament limita el risc del banc en incloure una clàusula sòl que limita la baixada dels tipus, però no així el del client pel que fa a la pujada de l’interès, ja que el sostre que es venia establint generalment era del 12 o 15%, que són valors completament irreals i que, estadísticament mai es van a donar.

PUC ACONSEGUIR que eliminin MI CLÀUSULA SÒL I RECUPERAR LES QUANTITATS PAGADES DE MÉS?

Com hem anticipat, en els últims anys s’han tramitat gran quantitat de procediments enfront de diferents entitats bancàries, per la inclusió de clàusules sòl en les hipoteques dels seus clients. En general, aquest tipus de procediments tenen èxit en els jutjats, que majoritàriament donen la raó als afectats.

Així mateix, cal tenir en compte que, arran del gran nombre de resolucions judicials a favor dels clients, algunes entitats, després dels corresponents tràmits de reclamació, accedeixen a renegociar les condicions de les hipoteques amb els seus clients, eliminant o reduint aquest tipus de clàusules.

Dit això, la veritat és que ha vingut existint i encara avui existeix certa discrepància pel que fa als efectes de la declaració de nul·litat de la clàusula sòl, concretament sobre si l’entitat bancària ha de tornar al client totes les quantitats cobrades de més per aplicació de la clàusula, o bé, si s’ha de limitar a no aplicar-la des de la sentència que declari la seva nul·litat.

En conclusió, podem dir que, a través del corresponent procediment judicial, els afectats poden obtenir amb altes probabilitats d’èxit l’eliminació de la clàusula sòl de la seva hipoteca i, pel que fa a la devolució de les quantitats abonades de més, cada cas mereix un estudi detallat que permeti establir les possibilitats d’èxit en relació a la seva devolució.

CategoryDret mercantil
Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.