El 23 de desembre de 2015 el Tribunal Suprem va dictar una sentència històrica, en la qual va considerar nul•les aquelles clàusules que imposen al consumidor l’obligació de suportar les despeses derivades de la constitució dels préstecs hipotecaris. Arrel d’aquesta resolució, diversos Jutjats i Audiències Provincials comencen a donar la raó als consumidors que reclamen la devolució de les quantitats abonades per aquests conceptes.
Un nou cop a les entitats bancàries que si be encara no acaben de fer front als milers de reclamacions per les clàusules sol, ara han d’atenir-se també a les reclamacions per les despeses hipotecàries.

En què li repercuteix aquesta resolució?

La sentència 705/2015 del Tribunal Suprem del 23 de desembre de 2015 ve a declarar nul•les aquelles clàusules que imposaven al consumidor l’obligació de fer front a les despeses hipotecàries, establint que aquests costos han de ser sufragats per les entitats bancàries, en ser beneficiàries de l’establiment d’una garantia hipotecària.

Doncs bé, amb aquesta resolució, els bancs haurien de retornar les despeses de registre, notari, gestoria, l’ Impost d’Actes Jurídics Documentats i fins i tot les despeses de taxació de l’habitatge a hipotecar, si és que aquesta taxació no va ser aportada lliurement pel client. En definitiva, les entitats bancàries haurien de retornar als clients totes les despeses derivades de la formalització del préstec hipotecari, l’ import del qual variarà en funció de diversos factors: entitat bancària, capital sol•licitat i la Comunitat Autònoma en la qual es trobi l’immoble hipotecat.

Conseqüència de l’anterior, diverses entitats bancàries han començat a retirar de les noves hipoteques que formalitzen la concebuda clàusula que imposa al client el pagament de totes les despeses derivades de la formalització del préstec, establint, per exemple, que les mateixes s’assumeixin de forma compartida entre les parts.

Està interessat a reclamar les despeses hipotecàries?

Des de COLORADO & DE ROA ADVOCATS li aconsellem que abans d’iniciar qualsevol tipus de reclamació acudeixi a un professional perquè li assessori i li indiqui quines són les despeses que pot reclamar, el seu import i les seves possibilitats d’èxit. Per a això, serà necessari que recapti una sèrie de documentació i nosaltres ens ocuparem de la resta:

  • Escriptura del préstec hipotecari.
  • Factures de notari, registre, gestoria i empresa de taxació.
  • Liquidació de l’ Impost d’Actes Jurídics Documentats.

Una vegada estudiat el seu cas, el primer pas és interposar una reclamació extrajudicial davant el servei d’atenció al client de la seva entitat bancària, requerint la devolució d’aquestes quantitats amb la finalitat d’evitar la via judicial. Si bé aquesta reclamació no és obligatòria, si que resulta del tot aconsellable, ja que pot ser una via per obtenir la devolució de les quantitats reclamades, sent també convenient si finalment es decideix acudir a la via judicial.

Des de COLORADO & DE ROA són moltes les reclamacions que hem interposat davant les entitats bancàries reclamant la devolució de les despeses hipotecàries així com de les quantitats pagades a l’excés per les clàusules sol, així com reclamacions per tot tipus de productes bancaris perjudicials per al consumidor.
Actualment, algunes entitats bancàries ja han començat a assumir la devolució d’aquestes despeses hipotecàries

En qualsevol cas i de la mateixa manera que amb les clàusules sol, des de COLORADO & DE ROA ADVOCATS li aconsellem que defensi els seus drets com a consumidor, per la qual cosa, el nostre equip està a la seva disposició per proporcionar-li un assessorament integral i personalitzat

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.