L’entrada en vigor de la Llei 16/2022, de 5 de setembre de reforma del text refós de la Llei Concursal ha suposat una nova reforma a la Llei Concursal que afecta directament els procediments de segona oportunitat, tal com ja apuntàvem en anteriors articles.

L’obtenció de l’exoneració del passiu insatisfet (EPI), això és, l’obtenció del perdó dels deutes queda ara sotmesa a nous requisits i limitacions més exigents que els anteriors.

Després de la reforma, els requisits per a poder obtenir el EPI són els següents:

a. No haver estat condemnat en els deu anys anteriors a la sol•licitud de l’exoneració per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors.

b. No haver estat sancionat per l’administració, en els deu anys anteriors a la sol•licitud, per alguna infracció tributària o de la seguretat social.

c. No haver estat declarat culpable en el concurs.

d. No haver estat declarat com a persona afectada en una sentència de qualificació de concurs en els deu anys anteriors a la sol•licitud.

e. No haver incomplert els deures de col•laboració i informació respecte de les autoritats concursals (jutges i administradors)

f. Quan es proporcioni informació falsa o enganyosa o el concurs s’hagi derivat a conseqüència d’una actuació temerària o negligent per part del concursat al moment de contreure l’endeutament, encara que no hagi rebut la consideració de concurs culpable.

Així mateix, a partir d’ara no podran exonerar-se els següents deutes:

– Els deutes per responsabilitat civil extra contractual, per mort o danys personals, així com les indemnitzacions per accidents de treball i malaltia. Així com, la responsabilitat civil derivada de la comissió d’un delicte.

– Els deutes derivats de la pensió d’aliments.

– Els deutes derivats de salaris deguts.

– Els deutes de l’Agència estatal de l’Administració Tributària i la Seguretat Social, només podran ser perdonades fins a 10.000 €.

– Els deutes derivats de multes en processos penals o sancions administratives molt greus.

– Els deutes que es derivin de les costes judicials reportades per la tramitació de l’exoneració del passiu insatisfet.

– Els deutes amb garantia real.

– A més, excepcionalment podrà limitar-se el perdó total o parcial de deutes quan això sigui necessari per evitar la insolvència d’un tercer.

A Colorado & De Roa Advocats, despatx de Sant Cugat del Vallès, comptem amb advocats especialitzats en Llei de Segona Oportunitat i procediments concursals, els quals podran assessorar-los sobre la possibilitat d’iniciar el procés, i començar de zero, lliures de càrregues econòmiques.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.