La Llei de Segona Oportunitat permet a les persones que desitgin acollir-se a ella, i compleixin determinats requisits, cancel•lar els seus deutes i millorar la seva situació econòmica. La llei va entrar en vigor l’any 2015 i, des de llavors, són molts ja els que s’han vist afavorits per la mateixa i han pogut deixar enrere una situació econòmica realment complexa mitjançant l’exoneració dels seus deutes.

El passat 21 de desembre de 2021, va ser aprovat en el Consell de Ministres el Projecte de Llei de reforma de la Llei Concursal, havent-se publicat el mateix el 14 de gener de 2022. Aquest projecte pretén introduir importants canvis en la Llei de Segona Oportunitat, agilitant-se els temps i ampliant l’accessibilitat al procediment.

Quins són aquests canvis?

Els canvis més destacats són els següents:

– Agilitació del procediment mitjançant la reducció dels temps: Un dels punts febles del procediment de segona oportunitat és la lentitud en la seva tramitació, especialment en la fase judicial. Per això, a fi d’agilitar els tràmits, amb la nova reforma s’establiran uns terminis màxims per a cada fase (fase extrajudicial i fase judicial).

– Desaparició de la fase extrajudicial (mediació): La fase de mediació prèvia deixa de ser una obligació, de manera que es podrà sol•licitar el perdó del deute directament, sense necessitat de realitzar la fase extrajudicial prèvia.

– Establiment de dues modalitats per a aconseguir l’alliberament dels deutes: El nou projecte de llei inclou dues possibilitats per a realitzar l’exoneració del passiu insatisfet (el perdó dels deutes). Aquestes dues modalitats són:

1. Subjecció a un pla de pagaments, que permet obtenir l’alliberament dels deutes sense necessitat de liquidar la massa activa, és a dir, els béns del deutor. Aquesta modalitat resulta interessant per a aquells que temin perdre el seu habitatge habitual.

2. Obtenció de l’exoneració mitjançant la liquidació dels béns del deutor, per al cas de no existir suficients béns o els mateixos resultar ineficaços de satisfer els crèdits de la massa activa. Això significa obtenir directament el perdó dels deutes sense necessitat d’establir un pla de pagaments, quan l’interessat no té béns o els mateixos no serveixen per a cobrir el deute pendent.

– Possibilitat d’acollir-se a l’exoneració sense necessitat de satisfer en primer lloc els deutes no exonerables: Fins avui, a fi de poder obtenir el BEPI, el deutor havia de satisfer en primer lloc els deutes no exonerables, és a dir, aquells deutes que s’havien contret a conseqüència del procediment de segona oportunitat (el que es coneix com a crèdits contra la massa). Aquesta situació canvia amb la nova reforma, de manera que podran els deutors gaudir de l’exoneració del passiu, sense necessitat d’abonar prèviament els crèdits contra la massa.

– Limitació d’en l’exoneració dels deutes amb l’Administració Pública: El punt més controvertit de la nova reforma és el relatiu a la limitació en l’alliberament dels deutes amb l’Administració Pública. A partir de l’entrada en vigor de la reforma, el perdó dels deutes contrets amb Hisenda i amb la Seguretat Social es limitaran a un màxim de 1.000 €, és a dir, únicament podrà exonerar-se el pagament d’aquesta quantitat amb independència de la quantitat total que es degui amb aquests organismes.

Quins són els requisits per a aconseguir el perdó dels deutes després de la reforma?

En quant als requisits per a aconseguir l’exoneració del passiu insatisfet (BEPI), això és, l’alliberament dels deutes, s’introdueixen algunes novetats.

D’aquesta manera, els requisits queden determinats de la següent manera:

a. No haver estat condemnat en els deu anys anteriors a la sol•licitud de l’exoneració per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors.

b. No haver estat sancionat per l’administració, en els deu anys anteriors a la sol•licitud, per alguna infracció tributària o de la seguretat social.

c. No haver estat declarat culpable en el concurs.

d. No haver estat declarat com a persona afectada en una sentència de qualificació de concurs en els deu anys anteriors a la sol•licitud.

e. No haver incomplert els deures de col•laboració i informació respecte de les autoritats concursals (jutges i administradors).

f. No haver proporcionat informació falsa o enganyosa a conseqüència d’una actuació temerària o negligent en el moment d’haver contret l’endeutament.

S’espera que les modificacions introduïdes en el procediment de segona oportunitat ajudin a agilitar el mateix i més persones puguin acollir-se als seus beneficis, a fi de millorar la seva situació econòmica que, en la majoria dels casos, s’ha vist perjudicada a conseqüència de les crisis econòmiques dels últims anys.

A Colorado & De Roa Advocats, despatx situat a Sant Cugat del Vallès, comptem amb advocats especialitzats en Llei de Segona Oportunitat i procediments concursals, els quals podran assessorar-los sobre la possibilitat de deixar de pagar els seus deutes i començar de zero, lliures de càrregues econòmiques.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.