Abogados Sant Cugat, La nueva Ley Hipotecaria

Després d’aquests darrers anys de crisi financera e hipotecària, derivada, en part, per les males pràctiques dutes a terme durant anys per bancs i entitats financeres, ha sorgit la necessitat de redactar un nou text legal que posicioni de forma més equitativa al consumidor i a l’entitat prestadora, a l’hora de concertar un préstec hipotecari.

Així, el passat 17 de juny de 2019 va començar a desplegar els seus efectes la nova Llei de Crèdit Immobiliari (més coneguda com a Llei Hipotecària), publicada en 16 de març de 2019 en el “Boletín Oficial del Estado”. La Llei trasllada la Directiva europea de 4 de febrer de 2014 sobre els contractes de crèdit subscrits amb els consumidors per a béns immobles d’ús residencial,i la seva finalitat principal és augmentar les garanties i la transparència en el procés de contractació d’un préstec per a habitatge, protegint així als consumidors i reforçant l’equilibri que ha d’existir entre les parts en tota relació jurídica contractual.

Entre les novetats més destacades ens trobem que, a partir d’ara, les entitats hauran d’assumir les despeses de notaria, registre, gestoria i Impost d’Actes Jurídics Documentats. A més, la nova llei prohibeix totalment l’establiment de les conegudes clàusules sol i estableix la voluntarietat de la dació en pagament, de manera que solament s’aplicarà si així ho estableixen les parts.

Un altre aspecte important és el protagonisme que adquireix el notari en aquesta nova redacció, ja que serà la peça clau per a la consecució d’aquests objectius. A partir d’aquest moment, el notari controlarà que el banc hagi complert amb les noves exigències i, així mateix, tindrà l’obligació d’assessorar gratuïta e imparcialment al prestatari, havent-li d’aclarir tots els dubtes que pogués suscitar el contracte, així com controlar la transparència de totes les seves clàusules.

Dit això, ha de tenir-se en compte que la nova Llei tindrà els seus efectes sobre els contractes concertats a partir del 17 de juny de 2019, no aplicant-se a les hipoteques vigents amb anterioritat a aquesta data. Per tant, els actuals hipotecats continuen comptant, en molts casos, amb préstecs hipotecaris que contenen clàusules abusives, l’anul•lació de les quals continuarà passant per la interposició d’un procediment judicial contra el banc.

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS comptem amb advocats especialistes en procediments hipotecaris i litigació bancària,que podran assessorar-los tant en el moment de contractar un nou préstec hipotecari, amb la finalitat de fer-lo amb la major seguretat, com en el cas que estiguin patint les conseqüències de l’aplicació de clàusules abusives incloses en la seva hipoteca, informant-los de les possibilitats existents per a l’anul•lació d’aquestes condicions a través del corresponent procediment judicial.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.