La normativa mercantil preveu diverses tipològies de societat mercantil. No obstant l’anterior, la Societat de Responsabilitat Limitada i la Societat Anònima es presenten per antonomàsia com les més conegudes i utilitzades en la pràctica.

Malgrat que són moltes les persones que erròneament creuen que les SL són simplement una SA en grandària reduïda, la realitat és que existeixen notòries diferències entre ambdues, sent una de les diferències més significatives entre aquestes el caràcter tancat que ostenten les SL en les restriccions de la transmissibilitat enfront del caràcter obert que regeix la SA atès que la Llei estableix que les SA cotitzades no poden tenir clàusules estatutàries que limitin la transmissió de les accions i les SA no cotitzades en cap cas podran tenir clàusules estatutàries que facin pràcticament intransmissibles les accions.

Centrant el present article en la transmissió de les participacions socials de les SL, en primer lloc assenyalar que no existeix en l’ordenament jurídic cap contracte que obligui a una unió ad eternum o per a tota la vida.

En la Llei de Societats de Capital (LSC d’ara endavant), en els articles 107 i següents, s’estableix de manera exhaustiva el procediment a seguir per poder transmetre les participacions socials d’una companyia no cotitzada.

Ara bé, poden sorgir moltes preguntes sobre aquest tema. La transmissió de participacions és lliure? Ha de respectar-se alguna regla? A quines persones poden transmetre’s les participacions? Com es realitza el traspàs?

A fi de determinar les regles a seguir per a la transmissió cal analitzar si s’ha previst un règim específic als Estatuts Socials de la companyia, atès que la llei permet als socis determinar que la transmissió de participacions es realitzi sota el compliment de certs requisits i/o limitacions.

Atès que no existeix previsió legal que obligui al fet que els estatuts socials recullin aquest règim, s’estableix que a falta d’aquest, haurà d’aplicar-se el sistema regulat en la Llei de Societats de Capital.

El sistema previst en la LSC és una miqueta desmanegat pel que intentarem destacar de forma clara i concisa quals són aquells aspectes claus que un soci ha de tenir en compte per transmetre les seves participacions:

1. La transmissió realitzada a favor de socis, del cònjuge, ascendents o descendents del soci i societats pertanyents al mateix grup empresarial serà lliure, és a dir, no serà necessari comptar amb el consentiment exprés de la resta de membres de la societat.

2. No obstant l’anterior, la transmissió realitzada a favor de persones alienes a la societat és limitat i haurà de respectar un procediment específic:

  • Haurà de comunicar-se per escrit a l’administrador la intenció de transmetre les participacions a un tercer, així com informar-li de les particularitats de la venda (nombre de participacions, identitat del adquirent i preu convingut).

  • La transmissió ha de ser consentida per la societat reunida en Junta General, per la qual cosa serà necessaria una majoria simple dels vots.

Ara bé, és possible que la societat es negui a la transmissió pretesa a favor d’un tercer?

Si, serà possible atenent al fet que la resta de socis podrien exercitar el seu dret d’adquisició preferent.

Així mateix, què succeeix si cap soci està interessat a adquirir les participacions? Davant tal situació i una vegada transcorregut el termini de tres mesos des de la comunicació inicial, es podran transmetre les participacions segons les condicions pactades.

3. Finalment, destacar que la transmissió no ha de ser inscrita en el Registre Mercantil, però si en el Llibre Registre de Socis.

Finalitzat aquest procediment, el propietari originari es veurà desvinculat de la societat, de forma total o parcial, segons si ha transmès la totalitat de les participacions o només part d’elles. I què succeeix respecte al nou adquirent? La resposta és ben senzilla, el nou soci es subrogarà en la posició del transmitent, podent exercitar tots aquells drets que li són inherents a la seva nova condició de soci.

En conclusió, la transmissió de participacions socials es configura com una manera de desvinculació amb la societat per part del soci que desitja transmetre-les. Si bé la transmissió pot donar-se per actes mortis causa del titular, aquesta també podrà realitzar-se per actes inter vivos, respectant els requisits i condicions imposats als Estatuts Socials o bé subsidiàriament, segons el que es disposa a la Llei de Societats de Capital, havent de respectar certes formalitats de comunicació i terminis, així com el dret d’adquisició preferent de la resta de socis.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.