Abogados Sant Cugat, LAS SUBASTAS JUDICIALES: ¿SON UNA BUENA INVERSIÓN?

Amb el nou sistema de subhastes tots els ciutadans podenparticipar-hi, ja que des de fa més de 3 anys és realitzen per mitjans telemàtics, a través de la web:(https://subastas.boe.es).

Per tal de poder participar és necessari, en primer lloc, donar-se d’alta com a usuari del sistema i, en segon lloc, dipositar una fiança del 5% del tipus de la subhasta.

Les licitacions s’envien telemàticament, i un cop finalitzi la subhasta el lletrat de l’administració de justícia dictarà una resolució expressant quina ha estat la millor postura i acordarà retornar les fiances de totsels postors, menys la del millor postor que es reservarà en garantia del compliment de la postura presentada.

Tot i que es determini que la millor postura ha estat la nostra això no vol dir que automàticament tinguem dret a que se’ns adjudiqui el bé, ja que, en funció de la quantitat oferta, tant l’executant (normalment entitats financeres) com el propi executat (deutor) tenen la possibilitat de d’adjudicar-se el bé.

Si finalment ni executat ni executant fan ús de les prerrogatives que la llei els atribueix s’aprovarà la rematada i el jutjat donarà un termini de 40 dies per consignar les quantitats pendents. En cas de no fer-ho es perdrà la fiança dipositada.

En conclusió, es poden trobar bens mobles o immobles a un valor molt inferior al seu valor de mercat, però s’ha de tenir en compte que necessitarem tenir liquiditat,doncs tindrem un curt període de temps per consignar els diners al jutjat, i al tractar-se d’un procediment tècnic és recomanable que es dugui a terme amb un advocat especialista en la matèria.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.