Al mes de juny de 2013 es va publicar la reforma de la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, més coneguda com LAU, per la qual es regeixen la majoria dels contractes de lloguer.

Una de les reformes més importants que s’ha produït després de l’entrada en vigor de la nova normativa té a veure amb l’anomena’t “estat de necessitat de l’arrendador“, previst a l’article 9.3 de la LAU, segons el qual s’atorga al propietari de l’habitatge un dret que fins llavors no estava contemplat.

És una qüestió que ha suscitat molta controvèrsia, ja que pot donar-se el cas que l’arrendatari quedi en una situació complicada, de certa indefensió, per la qual cosa és molt important tenir en compte una sèrie d’aspectes.

Què és “l’estat de necessitat” a la LAU?

Sobre la base del nomenat “estat de necessitat” la LAU atorga un dret al propietari, en virtut del qual pot recuperar l’immoble sense haver d’esperar a que es compleixi el mínim legal de tres anys, sempre que pugui demostrar que necessita l’habitatge per a residir en ell de forma permanent.

Quan es produeix “l’estat de necessitat”?

Es produeix quan el propietari de l’immoble necessita l’habitatge per a si mateix o per qualsevol familiar en primer grau de consanguinitat o per adopció, o per al seu cònjuge, per tal de destinar-lo a residència permanent.

En quins supòsits es produeix?

L’estat de necessitat sol produir-se després d’una sentència de divorci, separació o nul·litat matrimonial.

Vegem un exemple pràctic: Un matrimoni amb dos fills menors en comú decideix posar fi al seu matrimoni. La sentència atorga la custòdia a la mare, però, aquesta no disposa d’ingressos suficients per fer front unilateralment al pagament d’un lloguer. En tenir un immoble de la seva propietat arrendat, pot fer valer l’estat de necessitat, ja que necessita l’immoble per residir-hi al costat dels seus dos fills menors.

Així mateix, alguns tribunals vénen entenent que l’estat de necessitat no es produeix únicament en els supòsits anteriorment esmentats, sinó que pot donar-se en altres supòsits, com ara davant d’una disminució considerable dels ingressos. No obstant això, aquesta possibilitat ha generat certes controvèrsies, per la qual cosa s’ha d’analitzar cada situació de forma exhaustiva.

És necessari acreditar la necessitat? 

En efecte, l’estat de necessitat s’ha d’acreditar en tot cas, és a dir, no n’hi ha prou amb que el propietari de l’immoble manifesti que necessita tornar a ocupar l’habitatge, sinó que haurà d’aportar a l’arrendatari proves concretes d’aquesta necessitat, com ara , una sentència de divorci. Si no es pot acreditar la situació, d’inquilí podrà continuar residint en l’immoble d’acord amb el que estableix el contracte d’arrendament.

En quin moment pot l’arrendador recuperar el seu habitatge? 

L’estat de necessitat únicament podrà al·legar-se un cop que s’hagi complert un any de vigència del contracte d’arrendament, per la qual cosa, encara que sigui certa la situació de necessitat, si aquest període no s’ha complert, de cap manera podrà acollir el propietari a aquest dret.

En quant temps ha d’abandonar l’arrendatari l’habitatge?

L’arrendador ha de realitzar la comunicació al seu inquilí amb un termini mínim de dos mesos d’antelació a la data en la que necessitarà l’habitatge, de manera que, llevat de pacte en contra, un cop transcorregut aquest període, l’arrendatari ha de lliurar l’ habitatge.

I si el propietari no va a viure a l’habitatge?

Un cop desallotjat l’habitatge, el propietari de l’immoble té un termini màxim de tres mesosper ocupar l’habitatge, de manera que si, transcorregut aquest període, l’habitatge segueix lliure, l’antic arrendatari podrà exigir tornar a l’immoble en el termini màxim de trenta dies , tenint dret a exigir al propietari una indemnització pels danys i perjudicis ocasionats, com, per exemple, les despeses ocasionades per la mudança.

En definitiva, la reforma de la LAU ha intentat dotar d’una major protecció als propietaris quan es trobin en una situació de necessitat i vulnerabilitat, atorgant-los la possibilitat de recuperar el seu habitatge sense haver d’esperar a que es compleixi el temps estipulat en el contracte de lloguer, deixant en aquests casos als arrendataris en una situació complicada, en tant que es poden veure obligats a abandonar l’immoble en un curt període de temps.

És propietari i té la necessitat de recuperar el seu habitatge? És arrendatari i vol saber si pot continuar residint en el seu immoble? L’equip de COLORADO & DE ROA compta amb professionals especialitzats en arrendaments urbans que podran assessorar per tal que, sigui quina sigui la seva situació, es preservin els seus drets.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.