Abogados para despidos - Colorado & de Roa

La Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (“Llei Start ups”)  va aprovar un nou permís de residència i treball per als nòmades digitals, que són aquells que exerceixen una activitat laboral o professional a distància en una empresa localitzada fora del territori nacional.

Quins són els requisits exigits a Espanya?

La Llei 28/2022, de 21 de desembre, va modificar la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, incloent-hi el visat i autorització de teletreballador de caràcter internacional o nòmada digital.

Els requisits són els següents:

  • L’empresa amb la qual s’està treballant o prestant serveis ha de tenir una activitat real i continuada de, com a mínim, un any.
  • L’activitat laboral o professional s’ha de poder realitzar a distància.
  • Existència de relació laboral o professional amb l’empresa radicada fora d’Espanya de, almenys, tres mesos abans de la presentació de la sol·licitud.
  • Mancar d’antecedents penals a Espanya i als països en els quals s’ha residit durant els últims 2 anys, a més de presentar una declaració responsable conforme es manca d’antecedents penals en els últims 5 anys.
  • Disposar d’assegurança mèdica pública o privat.
  • Acreditar que es disposa de, com a mínim, dues vegades el salari mínim interprofessional mensual (en 2023, l’SMI mensual és de 1.080 euros per 14 pagues). A l’efecte del càlcul, es podrà tenir en compte el salari o retribució que es percebi treballant o prestant serveis a l’empresa radicada fora d’Espanya.
  • Titulació acadèmica o documents que acrediten una experiència professional de, com a mínim, 3 anys.

Quines diferències existeixen entre un nòmada digital que tingui un contracte de treball o que presti serveis com a professional?

En el cas del treballador, amb contracte laboral, només estarà autoritzat per a treballar en empreses radicades fora d’Espanya.

Per contra, el professional, amb contracte mercantil amb una empresa localitzada fora d’Espanya, obtindrà una autorització que li permetrà també treballar per a una empresa situada a Espanya, sempre que el percentatge d’aquest treball no sigui superior al 20% del total de la seva activitat professional.

L’autorització de residència per a nòmades digitals es pot presentar si el treballador o professional es troba fora d’Espanya?

En el cas que el sol·licitant es trobi fora d’Espanya, haurà de sol·licitar el visat de teletreballador de caràcter internacional. Aquest visat es concedirà per un termini d’un any o, si el període de treball és inferior, es concedirà pel termini de durada del treball.

Una vegada el nòmada digital entre a Espanya, el visat de teletreballador de caràcter internacional serà valgut per a residir durant un any. Dins del termini de 60 dies abans de la caducitat d’aquest visat, podrà sol·licitar l’autorització de residència, que serà concedida per un termini de 3 anys (o pel termini de durada del treball a distància).

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.