Amb l’entrada en vigor de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, es va intentar promoure la creació de noves empreses i l’arribada d’inversions estrangeres.

Amb la finalitat d’incentivar aquest tipus d’inversions es va facilitar als ciutadans estrangers la possibilitat de sol•licitar un visat o una autorització de residència sempre que realitzessin una inversió significativa al nostre país.

Així mateix, es van reduir considerablement els requisits legals i terminis d’espera per a la seva obtenció. A més, es va permetre que els familiars més propers de l’inversor estranger poguessin també sol•licitar la residència o visat.

Què s’entén per inversió significativa?

Doncs bé, en l’article 63 de la citada llei es fa esment a les diferents possibilitats d’inversió:

1. Una inversió inicial per valor igual o superior a

-Dos milions d’euros en títols de deute públic espanyola.

-Un milió d’euros en accions o participacions socials d’empreses espanyoles.

-Un milió d’euros en fons d’inversió.

-Un milió d’euros en dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.

2. Adquisició de béns immobles a Espanya per valor igual o superior a 500.000.-€.

3. Projecte empresarial que vagi a ser desenvolupat a Espanya i sigui considerat d’interès general, complint almenys una de les següents condicions:

-Creació de llocs de treball.

-Impacte socioeconòmic de rellevància a la zona en la qual es desenvolupi l’activitat.

-Innovació científica i/o tecnològica.

Sense perjudici dels requisits específics que s’exigeixen en funció del tipus d’inversió que es realitzi hauran de, en tot cas, complir-se els següents:

-No trobar-se irregularment a Espanya

-Ser major de 18 anys

-No tenir antecedents penals

-Tenir unaassegurança de salut pública o privat, tant per a si mateix, com per als familiars que estiguin al seu càrrec.

-Tenir mitjans econòmics suficients per subsistir durant tot el període en el qual vagi a residir a Espanya

-Abonar la taxa administrativa corresponent

Visat o autorització de residència?

El ciutadà estranger que vulgui realitzar una inversió significativa i que alhora vulgui residir a Espanya haurà d’obtenir prèviament un visat de residència. Les principals característiques i diferències entre el visat i l’autorització de residència per a inversors són les següents:

-Visat:

·La sol•licitud ha de realitzar-se al país de residència del ciutadà estranger, ja sigui enl’Ambaixada o en el Consolat d’Espanya.

·La resolució s’obtindrà en el termini màxim de 10 dies des de la seva presentació.

·La durada del visat és d’un any.

·Pot sol•licitar-se també per a certs familiars de l’inversor.

-Autorització de residència:

·Es sol•licita directament a Espanya i l’òrgan encarregat de la seva tramitació és la “Unidad de Grandes Empresas”.

·La resolució s’obtindrà en el termini màxim de 20 dies des de la seva sol•licitud.

·Permet residir a Espanya durant un període de 2 anys.

·Podran optar a l’autorització de residència tant l’inversor com els seus familiars.

·És susceptible de renovació per períodes de cinc anys, sempre que s’acreditin una sèrie de circumstàncies, especialment el manteniment de la inversió.

En conclusió, des de l’executiu s’ha intentat reactivar l’economia espanyola facilitant l’entrada de grans capitals estrangers oferint la possibilitat d’optar a permisos de residència reduint dràsticament els requisits legals exigits en comparació amb els permisos de residència que es regulen per la Llei d’estrangeria. Malgrat l’anterior, la burocràcia segueix sent una dificultat per realitzar una inversió a Espanya pel que es recomanable comptar amb l’assessorament i col•laboració de professionals especialistes en la matèria i en COLORADO& DE ROA comptem amb professionals especialistes en aquest tipus de qüestions.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.