Amb l’entrada en vigor de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, es va produir una important modificació del sistema establert fins a aquest moment per determinar les indemnitzacions a percebre per accidents de circulació.

El nou sistema de valoració va entrar en vigor el passat dia 1 de gener de 2016, no obstant això, a data d’avui no existeix un criteri unànime respecte a la seva forma d’aplicació ja que conté disposicions ambigües i poc precises. Per això, en el següent article tractarem d’esclarir quins són els conceptes i imports pels quals pot reclamar una indemnització.

Abans d’entrar en el fons de l’assumpte, cal destacar que la finalitat del nou barem és aconseguir que les indemnitzacions s’adaptin amb una major precisió a les circumstàncies personals, familiars i laborals del perjudicat. No obstant això i, com seguidament es detallarà, malgrat que el nou barem ofereixi un sistema més precís per al seu càlcul, la realitat és que en alguns supòsits les indemnitzacions s’han vist minorades.

Què pot reclamar per un accident de circulació?

Les indemnitzacions establertes en el nou barem poden agrupar-se en tres categories:

  • Indemnització per mort: La mort d’un implicat en un accident de circulació ja sigui en l’acte o posteriorment, sempre que porti causa del mateix, donarà lloc al naixement d’una indemnització a favor dels seus familiars, l’ import dels quals variarà en funció de les seves circumstàncies personals i la dels seus causahavents.

A forma d’exemple, si la persona que mor té dos fills i un d’ells ja no residia al mateix domicili, el fill que sí convivia rebrà una indemnització superior, sense perjudici que es valorin altres factors com per exemple l’edat.

  • Indemnització per lesions temporals: Per lesió temporal entenem el perjudici físic que l’accidentat sofreix des del dia de l’accident fins a la seva total curació o, si escau, la seva conversió en seqüela. No obstant això, dins de les lesions temporals, podem trobar tres categories, les quals fan referència a conceptes diferents.

En primer lloc, trobem el denominat perjudici personal bàsic, el qual estableix una indemnització diària des del dia que es produeix l’accident fins que les lesions desapareixen o es converteixen en seqüeles.

La indemnització per tal concepte es situa en la quantitat de 30,08.-€/dia i, al seu torn, sol ser la categoria més utilitzada per les asseguradores per al càlcul de les indemnitzacions.

En segon lloc, el perjudici personal particular, és aquell que comprèn aquells dies en els quals l’accidentat a conseqüència de les lesions que pateix o del tractament que està rebent, es troba impedit o limitat per realitzar la seva vida amb normalitat.

Aquesta categoria de lesions temporals sol ser la que més controvèrsies genera, doncs al seu torn, engloba tres graus en funció de la gravetat de les lesions que sofreixi el perjudicat.

  • Grau molt greu: Indemnització de 100,25.-€/dia. S’entén que el perjudicat es troba en aquest grau si es troba en la UCI o en un altre estat similar.
  • Grau greu: Indemnització de 75,19.-€/dia. S’entén que el perjudicat es troba en aquest grau si està hospitalitzat.
  • Grau moderat: Indemnització de 52,13.-€/dia. S’entén que el perjudicat es troba en aquest grau quan es veu impedit per dur a terme la seva vida en unes condicions normals. Si l’accidentat es troba de baixa laboral, serà indemnitzat per aquesta quantitat, corresponent-se amb els antics “dies impeditius”.

  • Indemnització per seqüeles: La indemnització per seqüeles tindrà lloc quan les lesions temporals no hagin pogut ser sanades amb el tractament mèdic rebut i la dolència vagi a persistir en el temps.

Per valorar les seqüeles, resulta imprescindible comptar amb informes mèdics que acreditin la seva existència i, preferiblement, amb un informe pericial.

Després de l’última reforma del Codi Penal, al no procedir la tramitació de l’antic judici de faltes per accident, l’obtenció de l’informe pericial no es podrà obtenir de forma gratuïta, per la qual cosa no quedarà més remei que acudir a un professional privat.

L’absència d’informe pericial, sense perjudici que el perjudicat ho sol•liciti i assumeixi el seu cost, és l’excusa principal que utilitzen les asseguradores per negar l’existència de seqüeles i oferir indemnitzacions inferiors a les que realment corresponen.

Com anteriorment hem avançat, el barem ha sofert importants modificacions, tant en les quantitats indemnitzatòries com en el procediment establert per al seu càlcul. En aquest sentit, per al seu càlcul el sistema ofereix uns paràmetres en funció del tipus de seqüela i, al seu torn, uns punts, els quals determinaran la gravetat de la mateixa. Amb la fixació dels paràmetres, el legislador pretén aconseguir la màxima igualtat en les indemnitzacions, evitant d’aquesta manera la disparitat que en moltes ocasions han arribat a produir-se.

Quin procediment es segueix?

En l’actualitat, el procediment a seguir ha variat en determinats aspectes, però el més important és que en cas de disconformitat amb la companyia asseguradora respecte a la quantitat a rebre en concepte d’indemnització, ja no es presentarà una denúncia davant el Jutjat de Guàrdia, sinó que caldrà acudir a la via civil, reclamant una indemnització pels danys i perjudicis causats. La demanda podrà presentar-se directament enfront de la companyia asseguradora, no sent necessari demandar al conductor implicat.

En conclusió, si s’ha vist implicat en un accident de circulació i vol conèixer què conceptes i quines quantitats pot reclamar, el més recomanable és que acudeixi a un professional per tal de que pugui assessorar-li aportant tota la documentació que tingui a l’ efecte. L’equip de COLORADO & DE ROA posseeix una àmplia experiència en aquest tipus de reclamacions davant les companyies asseguradores, així com davant els tribunals, amb resultats molt favorables per als seus clients.

CategoryDret Civil
Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.