Comptem amb dilatada experiència en l’àmbit del dret dels negocis. Ens ocupem de assessorar als nostres clients en matèria de contractació mercantil, intervenint en la negociació i redacció de tot tipus de contractes empresarials i comercials.

Assistim a les companyies en matèria de Dret de societats, tramitant tot tipus d’operacions societàries, com ara compravendes, fusions o adquisicions, realitzant due diligence i assessorant a les empreses en matèria de responsabilitat de socis i administradors.

Realitzem tots els tràmits jurídics que a una societat se li puguin plantejar, com constitucions, redacció d’acords societaris, nomenaments de càrrec, assistència a juntes i redacció d’actes.

Oferim als nostres clients la possibilitat de contractar el nostre assessorament jurídic recurrent en aquesta matèria, mitjançant l’abonament d’una quota, adaptada en cada cas a les necessitats de la companyia, que permet optimitzar costos en la realització d’aquest tipus de tràmits.

El ventall de serveis que prestem abasta, entre altres:

Dret societari

 • Constitució de societats mercantils i civils.
 • Redacció i / o modificació dels estatuts socials
 • Acords interns entre socis, Pacte de socis.
 • Redacció d’actes i certificació d’acords societaris de tot tipus, com ara: renovació de càrrecs, modificacions estatutàries, aprovació de comptes, política de dividends, sistema de retribució dels administradors, reduccions i / o ampliacions de capital, trasllat de domicili social, etc.
 • Suport i assessorament continuat en la presa de decisions als òrgans de gestió societària.
 • Compravenda de participacions i accions de companyies.
 • Representació i assistència legal a les Juntes Generals d’accionistes i en els consells d’administració.
 • Redacció i transposició dels acords adoptats al llibre d’actes de la companyia.
 • Fusions, adquisicions i escissions de societats.

Compravenda d’empreses i de negocis

 • Assessorament jurídic continu en el si de les negociacions de compra d’empreses.
 • Estudi, redacció i preparació dels contractes, documents i acords assolits.
 • Revisió i legalització de les corresponents llicències administratives d’exercici d’activitat dels negocis.

Contractació mercantil

 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes d’índole mercantil: agència, distribució, col·laboració, franquícia, arrendament de negoci, llicència, logística, outsourcing, etc)
 • Estudi, redacció i adequació a la legalitat vigent la documentació jurídica-comercial de les companyies: contractes amb proveïdors, factures, albarans, condicions generals de contractació, LOPD.

Serveis i especialitats - Sector Empresaris

Conflictes amb administracions públiques

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS els professionals experts en la matèria compten amb una dilatada experiència en l’assessorament empresarial i en la interposició de recursos contenciosos administratius i defensa judicial dels nostres clients enfront de l’administració.

Acomiadaments

Des de Colorado & de Roa sabem que la gestió de personal és una qüestió de gran importància per a tota empresa, sent important comptar amb l’assessorament adequat prèviament a l’aplicació de qualsevol mesura.

Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)

Les crisis empresarials habitualment acaben ocasionant la presa de decisions que impliquen la reducció de plantilles o, fins i tot, el tancament de la companyia.

Conflictes judicials entre empreses

La correcta gestió dels conflictes que es poden generar durant la vida d’una companyia és, sens dubte, una part important del camí cap al seu èxit.

Operacions societàries

Gestionar una empresa implica adoptar mesures per adaptar-se a la multitud de canvis que es van produint amb el transcurs del temps.

Llei de Segona Oportunitat

Quan una persona o una empresa no pot complir les seves obligacions de pagament existeixen mecanismes legals que permeten ajornar o fins i tot exonerar el pagament d’aquests deutes, sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

Contractes

Al llarg de la nostra vida són múltiples les ocasions en què hem de signar algun contracte amb un tercer que ens vincularà i ens comprometrà a assumir una sèrie d’obligacions.

Constitució d’empreses

L’equip d’advocats del departament mercantil de Colorado & de Roa l’assistirà i orientarà en la presa de les decisions més adequades perquè la seva idea de negoci passi a convertir-se en una realitat.

Penal econòmic

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS disposem d’una sòlida experiència en la defensa d’empreses davant la jurisdicció penal, centrada bàsicament en la intervenció en procediments judicials per delictes econòmics.

Concurs de creditors

En COLORADO & DE ROA ADVOCATS assessorem companyies amb dificultats, a fi que adoptin les decisions més oportunes per a la seva reestructuració i pervivència o, si s’escau, per a la seva liquidació legal i ordenada.