El dret d’estrangeria es presenta com una de les branques del dret més complexes, com a conseqüència de la gran varietat de permisos existents, així com la multitud de requisits que han de complir-se.

En el següent article, ens centrarem en una de les vies més utilitzades per a l’obtenció d’un permís d’estada a Espanya, la “Targeta temporal de residència per a familiar de la UE“, en el qual intentarem exposar de la forma més senzilla i concreta quines situacions permeten acudir a aquesta via, quins requisits han de complir-se i quin és el procediment a seguir.

Quan procedeix acudir a aquesta via?

Per acudir a aquesta via haurà de trobar-se en alguna de les següents situacions:

 • Ser familiar d’un ciutadà espanyol,
 • Ser familiar d’un ciutadà membre d’algun estat de la Unió Europea,
 • Ser familiar d’un ciutadà membre d’un estat membre en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,
 • Ser familiar d’un ciutadà amb nacionalitat suïssa.

Així mateix, la sol•licitud d’aquesta targeta no serà obligatòria en tots els casos, únicament procedirà quan la seva intenció sigui residir a Espanya per un període superior a tres mesos.

Qualsevol familiar pot sol•licitar la targeta de residència?

La resposta és negativa. Per sol•licitar la targeta de residència de familiar de la UE, ha de trobar-se en una de les següents situacions, sent imprescindible aportar la documentació acreditativa a aquest efecte (recordar que tota documentació haurà d’estar traduïda al castellà. Així mateix, els documents públics estrangers hauran d’estar degudament postil•lats):

 • Ser cònjuge del resident de la Unió,
 • Ser parella de fet, degudament inscrita en el registre públic.

En aquest apartat cal fer una matisació important. No sempre serà necessària la inscripció en un registre públic, sinó que també serà possible demostrant que la unió és superior a un any, mitjançant l’aportació del certificat d’empadronament al mateix domicili.

No obstant això, no caldrà acreditar la convivència superior a l’any quan existeixi descendència en comú, havent d’aportar en tot cas el llibre de família, així com el certificat de naixement.

 • Ser fill d’un ciutadà de la Unió Europea o del seu cònjuge o parella registrada.
 • Ascendent directe del ciutadà de la Unió Europea o del seu cònjuge.
 • Ser familiar del ciutadà membre de la Unió Europea i acreditar que al país de procedència estava al seu càrrec o que va conviure amb ell durant un període mínim de 24 mesos.
 • Ser familiar d’un ciutadà membre de la Unió Europea i dependre directament d’aquest per motius greus de salut o discapacitat.

Quina documentació ha d’aportar-se?

Sense cap dubte, la documentació que ha d’aportar-se suposa un dels majors problemes en aquest tipus de procediments. Destacar que els documents que seguidament s’indiquen són de caràcter obligatori, no obstant això, depenent de la província en la qual es tramiti la sol•licitud, pot exigir-se documentació addicional.

 • Imprès de sol•licitud (EX-19) per duplicat, emplenat i signat pel ciutadà membre de la UE i el familiar que pretén residir a Espanya.
 • Fotocòpia del passaport complet del familiar que pretengui residir a Espanya. El dia de presentació de la sol•licitud haurà de mostrar-se l’original.
 • Documentació acreditativa d’existència de vincle familiar entre el ciutadà de la Unió Europea i la persona que pretengui residir.

Lògicament, la documentació variarà en funció del supòsit en el qual es trobi, no obstant això el llibre de família així com el certificat de naixement o matrimoni, solen ser els documents més comuns.

 • Fotocòpia del DNI del ciutadà espanyol o certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea. És recomanable que el dia de presentació de la sol•licitud, el ciutadà de la Unió Europea també assisteixi, doncs depenent de la província, és obligatori l’exhibició del document original.
 • Documentació acreditativa que corrobori que el ciutadà de la Unió Europea es troba en una d’aquestes situacions:

Si és treballador per compte d’altre, haurà d’aportar-se algun d’aquests documents:

 • Contracte de treball registrat en el Servei Públic d’Ocupació,
 • Document d’alta en el règim de la Seguretat Social corresponent.
 • Declaració de contractació de l’ocupador o certificat d’ocupació.

• Si és treballador per compte propi:

 • Inscripció en el Cens d’Activitats econòmiques.
 • Justificació del seu establiment mitjançant Inscripció en el Registre Mercantil.
 • Document d’alta o situació assimilada a l’alta en el règim de la Seguretat Social corresponent.

• Si no exerceix activitat econòmica alguna haurà d’acreditar que:

 • Disposa de mitjans econòmics suficients per a si mateix i per al familiar sol•licitant.

És recomanable aportar en tot cas certificat de saldo mitjà expedit per la seva entitat bancària, sense perjudici d’una altra documentació que acrediti la suficiència econòmica.

 • Documentació acreditativa que disposa d’un segur de malaltia públic o privat.
 • Tres fotografies mida carnet. No obstant això, en algunes províncies no són necessàries en el moment de presentar la sol•licitud.

Com presento la documentació?

Quant al procediment a seguir, no revesteix complexitat alguna, no obstant això, cal tenir en compte diversos aspectes:

 • Haurà de sol•licitar cita prèvia en l’oficina d’estrangeria de la província en la qual vagi a residir.
 • La sol•licitud haurà de ser presentada personalment pel familiar del ciutadà de la Unió Europea. Com hem comentat anteriorment, és recomanable que el ciutadà de la Unió també acudeixi, doncs a certes províncies sol•liciten l’exhibició del D.N.I original.
 • El dia de la cita, haurà de presentar tota la documentació sol•licitada.
 • Presentada la sol•licitud així com la documentació, l’Administració disposa d’un període de tres mesos per expedir la targeta. No obstant això, en l’actualitat els terminis s’estan reduint considerablement en utilitzar el sistema de notificació electrònic.

Quins avantatges obtinc amb la targeta de resident?

Obtinguda la targeta de residència temporal per a familiar de ciutadà de la Unió, podrà residir i treballar legalment a Espanya per un període de cinc anys. Transcorregut aquest període, podrà sol•licitar la seva renovació, amb l’única diferència que la nova targeta que se li expedirà, sempre que segueixi reunint els requisits exigits, serà de caràcter permanent.

En tot cas, encara que el procediment pugui semblar senzill, sempre és recomanable que prèviament s’assessori amb un professional que pugui analitzar degudament el seu cas i d’aquesta manera li informi respecte a quins són les diferents vies per tramitar el permís de residència que més s’adapti a la seva situació i necessitats. Els professionals de COLORADO & DE ROA poden prestar-li l’assessorament que necessita així com encarregar-se de la gestió de tots els tràmits.

Comenta aquesta notícia:

*

Your email address will not be published.